Aanbod

Na de intake bespreken we in het adviesgesprek het behandelplan waar een samenvatting staat van de verzamelde informatie, de behandeldoelen en de werkwijze. Binnen Eigenwijz! werken we vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie. Dit betekent dat we kijken naar waar een kind is vastgelopen in zijn ontwikkeling, en hoe we dit middels zowel individuele- als gezinsbehandeling kunnen stimuleren. We geloven dat het enerzijds belangrijk is om wijzer te worden over jezelf (waarom gaat het zoals het gaat in mijn denken, voelen en doen en wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?). Anderzijds geloven we ook in de kracht van de relatie met de belangrijkste mensen om je heen (waarom gaat het tussen ons zoals het gaat?) die helpend is om je weer fijner te voelen en verder te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat ouders of belangrijke anderen in de omgeving van het kind of de jongere onderdeel zijn van de behandeling.

Binnen Eigenwijz! wordt afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd gewerkt met speltherapie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie (voorlichting), EMDR, Re-Attach, systemische ouder- en gezinsbehandeling en OKI-B.

In het wijzer worden over jezelf in verhouding tot de belangrijke anderen om je heen, kan het soms helpend zijn om onderzoek in te zetten. Eigenwijz! biedt, in samenwerking met andere collega’s, individueel onderzoek naar intelligentie, neuropsychologisch functioneren en sociaal-emotioneel onderzoek. Daarnaast biedt Eigenwijz! ook gezinsobservaties en gezinsgesprekken om de interactiepatronen binnen een gezin in kaart te brengen.

Speltherapie
Speltherapie is een psychotherapeutische methode die vaak wordt gebruikt bij kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar. Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen. Ze kunnen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen. Spel is een natuurlijke uiting van het kind; het is de taal van het hart. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. De speltherapeut kan zo zien welke problemen het kind ervaart. Kinderen worden in de spelkamer geholpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren.

Cognitieve gedragstherapie
Met cognitieve gedragstherapie leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Zowel tijdens de behandeling als in de thuissituatie voer je oefeningen uit met betrekking tot gedachten en gedrag. Klik hier voor een filmpje met extra uitleg

Psycho-educatie
Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar aan een cliënt informatie over een specifiek, psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie of autisme. Er wordt advies gegeven over hoe een cliënt – maar ook diens partner, familieleden, vrienden of kennissen – het beste met het probleem van de cliënt om kunnen gaan. Psycho-educatie geeft zowel de cliënt, als belangrijke anderen in de buurt van de cliënt handvatten, die meehelpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

EMDR
EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. Op de site van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) is aanvullende informatie te vinden. Klik hier voor een animatiefilmpje waarin de werking van EMDR wordt weergegeven

ReAttach
ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen. ReAttach is een kortdurende therapie die je helpt om uit een negatieve spiraal te komen. Zo ontstaat er weer perspectief en ruimte voor groei. Tijdens een sessie worden het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door lichte ritmische aanrakingen op de handen en denkopdrachten. De therapie bestaat gemiddeld uit vijf sessies, verspreid over tien tot veertien weken en is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Een ReAttach traject voor kinderen is systemisch opgebouwd. Dit houdt in dat ouders zelf ook enkele ReAttach sessies volgen om het positieve effect van de therapie te vergroten. Meer informatie is hier te vinden.

Systemische ouder- en gezinsbehandeling
Binnen de systemische ouder- en gezinsbehandeling kijken we naar de moeilijkheden of de zorgen van uw kind of jongere in verbinding met de leefsituatie en de relaties in het gezin of opvoedsituatie. De moeilijkheden of zorgen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Het versterken van het gezin of de opvoedsituatie en hiermee dus de relatie tussen kind, gezin en omgeving, helpt om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Tijdens de behandeling is er dan ook veel aandacht voor hoe jullie met elkaar omgaan in het gezin, hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe groei en verbinding hierin bereikt kan worden. Middels een gezinsspel, observaties, gesprekken over het hier en nu maar ook over bijvoorbeeld de eigen opvoeding van ouders krijgen we meer zicht op de patronen en interacties. Het visueel neerzetten met popjes of voorwerpen, of tekenen van de familieopstelling of van gebeurde situaties werkt helpend bij het inzichtelijk krijgen wat er binnen jullie gezin gebeurt. Hierbinnen zoeken we dan ingangen om mee aan de slag te gaan om tot verandering te komen in gevoel en gedrag van de gezinsleden. Naast aandacht voor de interacties binnen jullie gezin en omgeving, is er ook aandacht voor ondersteuning bij de omgang met moeilijk te sturen gedrag, uitleg rondom het gestelde beeld van jullie kind en het versterken van het ouderschap. Afspraken vinden plaats in wisselende samenstellingen en kunnen zowel op kantoor als thuis plaatsvinden.

OKI-B
Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een behandeling om ouders/opvoeders en kinderen (4 tot 9 jaar) te helpen weer meer plezier met elkaar te hebben, maar ook om kinderen weer beter te leren luisteren en meer zelfvertrouwen te geven. Als een kind lekkerder in zijn vel zit, zal het zich ook in contact met de ouder prettiger opstellen, waardoor het opvoeden gemakkelijker wordt. OKI-B kan u helpen om de problemen van uw kind beter te begrijpen en uw manier van opvoeden daar zo goed mogelijk op te laten aansluiten. De kracht van OKI-B is, dat de behandeling spelenderwijs plaatsvindt. Het kind heeft het gevoel dat het komt spelen in een spelkamer en daarbij geholpen wordt door u als ouder/ opvoeder. In de spelvormen die worden aangeboden, zitten allerlei thema’s verborgen, die u meer inzicht geven in het gedrag en functioneren van uw kind. De behandelaar helpt u om deze thema’s te herkennen en waar nodig te beïnvloeden.