Wet en regelgeving

Praktijk Eigenwijz! werkt conform de beroepscodes en de richtlijnen van:

– het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP);

– de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG);

– de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);

– het kwaliteitsregister jeugd (SKJ)

– het kwaliteitsregister voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werker (NVRG)

– de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

– de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uit bovenstaande wetten komt onderstaande regelgeving ten behoeve van privacyinformatie en toestemmingdossierbeheer en klachten naar voren.