Informatie en toestemming

Voor zorgverleners geldt een strikte geheimhoudingsplicht. Informatieverstrekking aan derden vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming. Eveneens worden geen handelingen verricht zonder toestemming van de ouders en/of cliënt. Informatie delen kan nuttig zijn om de familie van een cliënt bij de behandeling te betrekken of om om de activiteiten van verschillende zorgaanbieders op elkaar af te stemmen.

Alleen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling) mogen zorgverleners hun beroepsgeheim doorbreken en informatie geven zonder toestemming van ouders en de cliënt. Praktijk Eigenwijz! volgt hierin de richtlijnen van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en behandeling is het belangrijk dat u en uw kind/jongere goede informatie krijgen. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

Kinderen tot 12 jaar
De ouders worden volledig geiïnformeerd. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen in deze leeftijdsgroep weten vaak goed wat ze willen. Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Als één van beiden toestemming weigert, kan het onderzoek of de behandeling niet plaatsvinden. De hulpverlener kan van deze regel afwijken indien het kind toch graag een behandeling wil aangaan en deze wens blijft volhouden (ondanks dat de ouders geen toestemming geven). Als de jongere zelf de behandeling weigert, kan de behandeling niet plaatsvinden.

Jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen.